top of page

Professionalisering Extern

Dunk wordt geïnspireerd door de definitie van gezondheid zoals Machteld Huber die in 2014 herdefinieerde, namelijk:

 

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen

regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’

(Huber, et al. 2011).

Dunk werkt vanuit de volgende principes:

  • contact is de basis;

  • we zijn benaderbaar;

  • gelijkwaardigheid zit in onze grondhouding;

  • we praten zo min mogelijk over, en willen vooral doen;

  • we zijn gericht op het bevorderen van eigenaarschap bij onszelf en de ander;

  • ieder mens heeft recht op perspectief.

Verbeteren van zorg en professionalisering

Onze belangrijkste ambitie is zorg te verbeteren en leuker te maken.

Wij hebben de overtuiging dat bij herhaling van een routine, zoals bij spiertraining, een spier zich niet meer verder ontwikkeld. Dit heeft te maken met een zekere gewenning die optreedt in de spier, ook wel ‘plateaufase’ genoemd. Een spier zal op dit punt vooral

efficiënt omgaan met de energie en daardoor kracht en/of uithoudingsvermogen behouden. Door een nieuwe/verse prikkel toe te dienen (door bijvoorbeeld een andere oefening te gaan doen) raakt spierweefsel beschadigd en zal hij extra spierweefsel

aanmaken om zich voor te bereiden op een volgende inspanning. Hierdoor ontwikkeld een spier zich.

In parallel aan dit voorbeeld hebben wij de overtuiging dat (behandel)teams ook een plateaufase kunnen bereiken. Er treedt na enige tijd routine op in teams. En deze routines ontwikkelen zich soms tot een eigen cultuur. Deze cultuur bevat vaak een hele hoop positieve elementen. Daarentegen kunnen er ook een hoop minder effectieve

gebruiken en blinde vlekken ontstaan. Door met name het laatste wordt het lastig te zien wat goed gaat en wat beter kan.

Dunk kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het doorbreken van deze routines. We dienen op creatieve wijze ‘verse prikkels’ toe om groei te stimuleren. Op

verzoek kunnen we een trainingsprogramma op maat maken, of organisaties ondersteunen zoals te lezen onder professionalisering extern.

Flexibele schil

Soms is het nodig een flexibele schil te creëren voor een organisatie. We kunnen onze eigen teamleden op die momenten ook inzetten in uw organisatie. De interne mobiliteit kan daarmee toenemen en onze teamleden kunnen als ‘verse prikkel’ dienen (zie uitzenden en detacheren).

Professionalisering extern

Doordat onze teamleden op verschillende plekken worden gedetacheerd en uitgezonden, kunnen we veel nieuwe informatie verzamelen over patiëntenzorg, (bedrijfs)processen en krachten van patiënten/cliënten en teams.

Onze teamleden geven vaak aan zich weer een beetje ‘stagiaire’ of ‘gast’ te voelen:

ietwat onthand, soms wat onzeker, maar vaak met een scherpe frisse blik. Inherent aan het ‘gast zijn in een organisatie’, is dat men niet altijd de ruimte voelt om ‘iets van de zorg op een afdeling te vinden’ wanneer zij uitgezonden of gedetacheerd worden. Het mandaat om iets te zeggen zonder betweterig over te komen, of voldoende relatie met

een team hebben ontbreekt vaak. Hiermee bestaat het risico dat veel informatie verloren gaat als onze teamleden met deze onuitgesproken zinvolle informatie naar huis gaan.

Onze opvatting is dat deze informatie terug moet keren naar de bron, namelijk de organisatie (afdeling en patiënt/cliënt). Dit doen we door onze teamleden op verschillende manieren te ondersteunen en te trainen (zie professionaliseren intern).

Enerzijds stimuleren we teamleden van Dunk om op vragende wijze bewustzijn te stimuleren bij cliënten/patiënten, collega’s en in de organisatie. Anderzijds wil Dunk actief gevraagd en ongevraagd ondersteuning bieden.

Bij gevraagde ondersteuning hebben we de volgende smaken in huis en zijn flexibel in dit aanbod.

Consultatie en advies

‘In het hart van elke moeilijkheid ligt een kans’ (Albert Einstein).

Wanneer een (multidisciplinair) team ‘vastloopt’ in de samenwerking met een cliënt/patiënt, kunnen we langskomen en consultatie en advies bieden. Ook wanneer er in het behandelmilieu sprake is van structurele vastlopers, kunnen we ingeschakeld worden voor consultatie of advies. We geloven in een pragmatische benadering. We wisselen reflectie en analyse, trainen en individuele coaching af in onze aanpak. We zijn sterk gericht op het verbeteren van de effectiviteit van het  ociotherapeutische/verpleegkundige team. Echter, is het team vaak ‘zo sterk als ze zwakste schakel’ en is die zwakke schakel soms gelegen in het behandelbeleid of in de bedrijfsvoering. Dit nemen we ook mee in onze aanpak.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je belt ons, we komen langs voor een gesprek en maken samen (Bram en/of Tobias) een analyse van het probleem. We bepalen beiderzijds of wij de juiste partij zijn om mee te denken. Vervolgens willen we kennismaken met het team, de cliënt/patiënt en eventuele naasten. We proberen op die manier de vinger op de zere plek te leggen en aanbevelingen te doen ten aanzien van verbetering en -dat wat werkt- te versterken.

Door bijvoorbeeld coaching on the job, of het tijdelijk gedeeltelijk of in het geheel overnemen van zorg (zie 1-op- 1 begeleiding, hieronder) kunnen we in de praktijk ondersteuning bieden.

Coaching on the Job

‘Al doende leert men’ en ‘vreemde ogen dwingen’.

Wij zijn ervan overtuigd dat coaching on the job een effectieve manier is om bewustzijn ten aanzien van eigen denken, voelen en doen te vergroten. Je bewust zijn van (on)bekwaamheid is noodzakelijk om een lering te trekken en jezelf en een team te verbeteren. We denken dat het expliciet stilstaan bij successen en krachten van een team of individuele teamleden, de kwaliteit en effectiviteit verbetert.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je belt ons, we komen langs voor een gesprek en bespreken of coaching on the job een manier zou kunnen zijn om het functioneren van individuele medewerkers of het team te verbeteren. Vervolgens maken we afspraken over de invulling en omvang van de coaching on the job. Het is mogelijk dat we één of twee dagdelen of dagen meekijken en coaching. Het kan ook zijn dat we voor een langer durende periode met ervaren

teamleden coaching bieden en tegelijkertijd voorzien in tekorten in bezetting/formatie.

1-op- 1 begeleiding van cliënten/patiënten:

‘Het loopt ons over de schoenen’.

Wanneer de zorg voor een cliënt/patiënt erg intensief is door bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, wanneer er sprake is van langdurige separatie of wanneer een team uitgeput is, kunnen we 1-op-1 begeleiding van een cliënt/patiënt tijdelijk overnemen. We hebben de nodige ervaring met het bieden van 1-op- 1 begeleidingen.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je belt ons, we maken een afspraak en bespreken de moeilijkheden en mogelijkheden.

Vervolgens stellen we een team samen van teamleden van Dunk en nemen de 1-op- 1 begeleiding over. We proberen hierbij een match te maken tussen teamleden van Dunk, de zorgbehoefte van de patiënt en de benodigde specifieke expertise. Parallel daaraan bieden we de mogelijkheden om coaching, intervisie of training aanbieden aan het team

om het team te verstevigen.

Training en onderwijs:

We kunnen training bieden op een gewenste locatie of op onze eigen locatie. We zijn thuis in het bieden van training en onderwijs in Shared Decision Making, afstand en nabijheid, fysieke en mentale weerbaarheid. Maar bijvoorbeeld ook in het doen van functionele diagnostiek en klinisch redeneren voor verpleegkundigen. Omdat we denken dat contact onontbeerlijk is, leggen we daar in onze trainingen en onderwijs altijd nadruk op.

In onze trainingen willen we de werkvormen afwisselen om mensen zodoende in de leerstand te krijgen. We kiezen er daarom voor om het onderwijs krijgen, doen en reflecteren steeds af te wisselen.

Door bijvoorbeeld met acteurs te werken, oefeningen te filmen en deze gezamenlijk te analyseren, ontstaat veel inzicht in eigen handelen en dat van het team.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je belt ons, we maken een afspraak en bespreken de mogelijkheden en maken een plan op maat.

Intervisie met (multidisciplinaire) teams en individuele beroepsbeoefenaren

We kunnen intervisie aanbieden op locatie of op onze eigen locatie. Met behulp van de Succes-, incident-, Balint, of roddelmethode structureren we de intervisie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je belt ons, we maken een afspraak en bespreken de mogelijkheden en maken een plan op maat.

Coaching van (multidisciplinaire) teams en individuele beroepsbeoefenaren

We kunnen (multidisciplinaire) teams en individuele beroepsbeoefenaren coachen. Het exacte aanbod is zeer afhankelijk van de vraag die aan ons gesteld wordt.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je belt ons, we maken een afspraak en bespreken de mogelijkheden en maken een plan op maat.

Gepersonaliseerde functionele diagnostiek

In veel situaties is de problematiek van een cliënt/patiënt vaak diagnostisch vaak al voldoende helder. Echter, de betekenis van een ziekte of een aandoening voor het algehele functioneren en de kwaliteit van leven blijft vaak onderbelicht. Overeenkomstig met de definitie van gezondheid van Machteld Huber, gaat gezondheid over het vermogen om je aan te passen en regie te voeren. Het algehele functioneren is daarin in

onze ogen leidend en we vinden dan ook dat behandeling zich zou moeten richten op het bevorderen van het functioneren. Om zodoende de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je belt ons, we komen langs en maken een analyse van een cliënt/patiënt en het onderlinge contact. We zijn gericht op het verbeteren van het algehele functioneren van een cliënt/patiënt. We kunnen in de eerste plaats functionele diagnostiek verrichten met behulp van de International Classification of Functioning Disability and Health (ICF). Met

functionele diagnostiek wordt onderzoek gedaan naar welke functies zijn bij de cliënt/patiënt verstoord en welke invloed dit heeft op het functioneren? Vervolgens worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van bejegening en (verpleegkundige)interventies.

We bieden ook de mogelijkheid om medische/psychologische diagnostiek te laten reviseren door een klinisch psycholoog en/of een psychiater.

bottom of page